MenuPDF Drukuj Email

Nasz g?wny nurt dzia?alno?ci to obecnie prace wysoko?ciowe, w ktrych wykorzystujemy techniki alpinistyczne i potrafimy dosta? si? wsz?dzie tam gdzie jest to nie mo?liwe. Monta? reklam wielkoformatowych, kasetonw, banerw, mycie i czyszczenie elewacji, naprawy i monta?e oraz od?nie?anie dachw i zbijanie sopli lodowych to podstawowe prace jakie wykonujemy.

Jednak geneza powstania naszej firmy si?ga 1998 roku, "TRACZER" zosta? za?o?ony przez ludzi, ktrzy specjalizuj? si? w takich dziedzinach sportw jak wspinaczka, nurkowanie, speleologia, psie zaprz?gi, skoki spadochronowe, kolarstwo grskie, walki wr?cz. Nasza kadra zdobywa?a do?wiadczenie jako uczestnicy ekscytuj?cych wypraw eksploracyjnych, (jako pierwsi eksplorowali?my w pe?ni zalane korytarze Mi?dzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w 1995, 1999 i 2000 roku), organizatorzy obozw wspinaczkowych i nurkowych, sportowcy, cz?onkowie Grupy Ratownictwa Specjalnego PCK, instruktorzy sportu, M?odzie?owej Szko?y Przetrwania, jako pracownicy linowi, komandosi i harcerze. Pomimo wielu do?wiadcze? staramy si? nie ulega? rutynie, wci?? zdobywamy nowe umiej?tno?ci i stawiamy sobie coraz ambitniejsze cele

Naszym klientom umo?liwiamy prze?ycie ekscytuj?cych przygd. Dzi?ki nam mog? wzi?? udzia? w przedsi?wzi?ciach, o jakich zawsze marzyli. Wspinaczka, jazda na quadach, skoki na linach, wyprawy samochodami terenowymi czy psim zaprz?giem -to tylko niektre z propozycji. Wiemy, ?e nie ka?dy ma czas na d?ugi i wyczerpuj?cy trening. Dlatego tak przygotowujemy ofert?, aby ju? po nied?ugim przeszkoleniu ka?dy mg? w pe?ni bezpiecznie uczestniczy? w naszych imprezach. Udaje nam si? to dzi?ki profesjonalnej, sprawnie dzia?aj?cej obs?udze, dok?adnym przygotowaniom i korzystaniu z renomowanego i atestowanego sprz?tu.

Wiele czasu po?wi?cali?my pracy z m?odzie??. Wraz z Urz?dem Miasta w Sopocie w 1998 roku stworzyli?my program psychoedukacyjny dla m?odzie?y zagro?onej patologi? spo?eczn? tj. narkomani? i alkoholizmem. Polega on na zainteresowaniu m?odych ludzi zaj?ciami sportw extremalnych, ktre dostarczaj? wielu emocji silniejszych od u?ywek i s? przez to doskona?? form? profilaktyki i terapii uzale?nie?. W nasz? prac? zaanga?owana jest kadra psychologw i pedagogw. Program zako?czy? si? w 2006 roku. Pracowali?my rwnie? z m?odzie?? Toru?sk?, a obecnie wsp?pracujemy z Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gda?skim.

Naszymi pasjami zara?amy coraz wi?ksz? ilo?? ludzi. Organizujemy widowiskowe pokazy wysoko?ciowe np: z okazji "Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy czy Yach Festiwal , wsp?tworzyli?my i organizowali?my oglnopolski maraton pieszo-rowerowy na orientacj? Harpagan, zimowy festiwal rowerowy Winter Bike Trophy 2000, Puchar Prezydenta Sopotu w Kolarstwie Grski- 2003 i 2004, zawody canicrossowe Biegaj razem z psem 2003 i Puchar Polski oraz eliminacje do Pucharu Europy w sprincie psich zaprz?gw Bursztynowym Szlakiem- Sopot 2004 i Sopot 2005, Mistrzostwa Polski Psich Zaprz?gw w Wejherowie w 2006 roku i w 2007 roku w Szymbarku, Puchar Polski Psich Zaprz?gw w Pruszczu Gda?skim 2009 i 2010,Zakr?cony Rajd Rowerowy ALFY- 2004 i 2005 roku, I, II , III i IV, Festiwal filmw extremalnych Zajawka. Niejednokrotnie nasze umiej?tno?ci alpinistyczne by?y wykorzystywane podczas produkcji filmw, np: "Czarny Czwartek", spektakli, koncertw np. "Kombi" czy pokazw. Prowadzili?my otwart? ?ciank? wspinaczkow? w Sopocie (2003-2006), poligon paintballowy i tor do quadw. Obecnie prowadzimy zaj?cia wspinaczki dla dzieci i doros?ych na sztucznej krytej ?cianie wspinaczkowej w ??gowie. Hodujemy sportowe psy zaprz?gowe typu "Greyster", ktre pracuj? w naszych zaprz?gach i w dogoterapii. Mamy jeden z najszybszych psich zaprz?gw na ?wiecie w oficjalnej reprezentacji Polski.

Uprawiamy czynnie kolarstwo grskie, wspinaczk? sportow?, biegi d?ugodystansowe...
Posiadamy samochody terenowe przystosowane do jazdy offrodowej. To czym si? zajmujemy nie wynika z nudy, ch?ci zarobienia fortuny czy braku perspektyw na cokolwiek innego lecz z takiego mo?e troch? specyficznego odbierania rzeczywisto?ci, sposobu ?ycia i pasji. Pasji, ktra dopad?a ka?dego z nas, bez wyj?tku!